Základní škola Kravaře


TOPlist
Předvánoční úvaha: Je dnes výchova ke skromnosti škodlivá nebo užitečná?
7.12. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

     V čem se projevuje skromnost? Skromnost dítěte se projevuje v jeho správném vztahu k lidem, především k rodičům a k známým osobám v blízkém okolí, v poměru k přírodě, k domovu. Mnozí rodiče spojují se skromností některé nepříznivé vlastnosti, například nedostatek aktivity. Proto se obávají, že kdyby jejich dítě bylo skromné, bylo by v životě utlačováno agresivními jedinci a nedosáhlo by úspěchu. Skromní lidé v nás budí důvěru, jsou nám milí, rádi s nimi spolupracujeme. Skutečná skromnost není zábranou, aby lidé byli energičtí, iniciativní a úspěšní. Naopak pravá skromnost spojená se silnou vůlí a iniciativou je předpokladem úspěchu.

     Chceme dětem připravit radostný život? Chceme-li svým dětem připravit radostný život, nemůžeme je vést k požitkářství, sobectví a přemrštěné náročnosti. Úspěch ve výchově ke skromnosti závisí také na kvalitě výchovy k dalším kladným charakterovým vlastnostem. U dětí se brzy projevuje touha po samostatnosti v činnostech. Tyto první projevy samostatnosti pěstujme jako vzácný květ. Dejme dětem možnost uplatnění snahy po samostatné práci, veďme je vlastním příkladem. Práce nesmí být nikdy trestem. Takto se nezíská láska k práci, ale odpor k ní a dítě se stává lenochem. Dítě, které dovede pracovat se zájmem a radostí, je na svoji práci hrdé. Má také úctu k práci druhého, poněvadž ví, jaké je při práci třeba vyvinout vlastní úsilí, píli a vůli.

     Může mít výchova ke skromnosti úspěch? Aby výchova ke skromnosti měla v rodině úspěch, je třeba, aby se oba rodiče i další dospělí členové rodiny (babičky, dědečci) předem dohodli na jednotném postupu a na jednotných požadavcích. Například matka nemůže dětem dovolit to, co otec zakázal. Tak by otec autoritu ztratil, ale matka by ji nezískala. Další podmínkou je dobrý příklad rodičů. Rodiče nemohou u dětí vytvářet vlastnosti, které sami nemají. To je zvlášť závažné v době dospívání dětí, kdy děti již velmi kriticky hodnotí charakterové vlastnosti rodičů. Chceme-li, aby z našich dětí vyrostli ušlechtilí lidé, nebudeme jim předčasně dávat šperky, přepychová kola, motocykly, drahou elektroniku, apod. Chceme-li svým dětem připravit šťastné mládí a radostný život v budoucnu, musíme je vybavovat tak, aby se mohly opravdově radovat z věcí, které jim dáváme. Čím více jim dáváme drahých a zbytných předmětů, tím méně radosti pociťují. Přílišný přepych je často spojen se slepým obdivováním. Takto se vychovávají z dětí nadutci, sobci a věční nespokojenci. Čím snadněji získává dítě materiální hodnoty, tím méně si jich váží. Dbejme o to, aby dítě mělo před sebou stále něco nedosaženého a těžko dosažitelného. Jen tak z něj vyroste člověk optimistický a snaživý, který se dovede radovat z každého úspěchu. Dnešní vyšší životní úroveň než v minulosti klade vyšší nároky na vychovatelské úsilí a schopnosti rodičů, vyšší nároky na naše mravní kvality. Myslíme i na toto o adventu a vánocích např. při shánění „zcela nepostradatelných“ módních hraček, či zrovna aktuálního druhu a značky elektroniky, apod.?

 

O dobrých vlastnostech člověka - 4. část - o štědrosti
3.12. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

Milí žáci,

     jednou ze ctností člověka je štědrost. Je to opak lakomství. Něco darovat – to je motiv, který známe z pohádek.

     Věc darovaná je jaksi z jiného světa než cokoliv, co platíme penězi. Darovaná věc je krásnější a čarovnější. Proto i v pohádkách je v darovaných věcech zvláštní kouzlo. Motiv kouzelného daru vyjadřuje tu zvláštní hodnotu věci darované. Nebuďme nikdy lakomí. Náš dárek, byť sebemenší, ale darovaný s láskou rodičům, sourozencům, příbuzným, přátelům má křídla, umí mluvit a létat, může zachránit i život tomu, komu byl na cestě světem darován.

     Koupíte- li si papuče, víte, co si od nich můžete slibovat. Ale dostanete-li papuče darem, to je, panečku jiná. Mohou to být sedmimílové papuče, papuče pro štěstí, zkrátka jsou jaksi jiné, než všechny ostatní papuče na světě.

     A teď už víme, proč říkáme, že nosí dárky Ježíšek. To proto, že každý opravdový dárek přichází jakoby z nebe, je kouzelný a proto nemůže být darován lidskou rukou. Proto když dárek rozbalíme, zavane na nás taková kouzelná vůně, která potěší naše srdce. Dárky přicházejí z nebe, byť prostřednictvím lidského vybírání a placení. Obchodníkovi však platíme jenom za to, že nám tu věc zabalil a vydal, ale věc sama, věc určená za dar, není k zaplacení, protože je jiného původu.

     Přeji vám milí žáci, paní učitelky, páni učitelé a všichni čtenáři pěkné vánoce. Budiž vám hodně naděleno.

3.12. 2018, Mgr. Zdeňka Binarová

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme dne 6. 12. 2018 od 15 – 17 hodin

na tvořivé vánoční dílničky a muzejní výstavu

ke 100 letům republiky

a od 16 hodin na den otevřených dveří ve školní jídelně.

Těšíme se na Vás a na společnou předvánoční atmosféru!

Žáci a učitelé ZŠ Kravaře

Školství 2019 - o čem to bylo (je a bude)?
19.11. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

     Ve čtvrtek se ředitel školy a zástupce ředitele zúčastnili konference „Školství 2019“ v Praze. Konferenci moderovala moderátorka České televize MgA. Veronika Poláčková, Ph.D. Po úvodním slovu Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA, prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů ČR (diskuze nad katalogem prací, návrh jednokolových přijímacích zkoušek na SŠ, ad.) komentoval aktuální situaci ve školství ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Robert Plaga, Ph.D. Ve svém příspěvku se věnoval tématům revize RVP – na programu je jednoznačné a závazné vymezení rozsahu a obsahu vzdělávání společného pro všechny jako základ pro individuální rozvoj každého žáka, nové zákonné úpravě konkurzních řízení, zmínil školství opět jako rozpočtovou prioritu vlády ČR – přestože evropské země vynakládají na školství okolo pěti až šesti procent svého HDP, a ČR pouze tři procenta, a např. vyrovnáním nestejné vyučovací povinnost ŘŠ na základních a středních školách se do roku 2021 ministerstvo ani vláda zabývat vůbec nehodlá. Po náměstkovi ministra školství Mgr. Václavu Píclovi, který hovořil o odložené reformě financování regionálního školství, vystoupil předseda ČMOS PŠ Mgr. František Dobšík. Hovořil především o potřebě vyššího tempa nárůstu platů ve školství v letech 2018-2021. Kvalitních zájemců o práci ve školství není mnoho. Jako příklad byla uvedena situace z nedávné vlny konkurzů, kterých se v padesáti procentech zúčastnil žádný nebo jediný kandidát. A jak se stavíme ke své budoucnosti, tak se stavíme ke školství. PaedDr. Jiří Pilař hovořil velmi konkrétně a zajímavým způsobem o inkluzi „po česku“. Rovněž tento vystupující odborník na školskou problematiku zmínil prohlubující se deficit personálního zabezpečení – odchody, profesní vyhoření, nárůst administrativy, ad. Ve své práci se statisticky významně častěji setkává s nadměrným záměrným střídáním škol, nerespektováním autorit, nárůstem ADHD a psychiatrických diagnóz u žáků, agresivitou, záškoláctvím, činností dětských gangů na sídlištích, zvyšujícím se počtem experimentátorů s drogou, a dalšími negativními jevy. Pan Pilař také zmínil konkrétní čísla dokumentující neefektivitu inkluze po česku – 13 000 AP (1,5 mld Kč) ve školním roce 2016/17.Předseda Unie školských asociací Ing Jiří Zajíček připomenul podstatné – školy mají vzdělávat a vychovávat, ne administrovat programy EU, shánět dotace, apod. To je úkol zřizovatele školy. Zasazoval se také o výstupní testování žáků devátého ročníku třeba i místo přijímacích zkoušek na SŠ. Se zájmem očekávaný vystupující v závěru konference - předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Václav Klaus ml. diskutoval na téma „Co lze zachránit v českém školství?“ Podle něj český stát kolabuje a neřeší podstatné věci – je paralyzován ztrátou hodnot, ztrátou zdravého rozumu a ztrátou priorit. Vyzval k odvaze hájit samozřejmosti. Kéž se jí dostává  nám všem a z titulu nynější funkce ať se dostává i panu poslanci a všem vystupujícím.

Krásný výsledek Dne laskavosti - děkujeme!
19.11. 2018, Mgr. Petra Heidrová

   V úterý 13.11. se v České republice vykonalo spoustu dobrých skutků a radost či laskavost pocítilo veliké množství lidí… Konal se totiž již 2. ročník tzv. Dne laskavosti. Naše škola se do tohoto projektu Nadace Karla Janečka zapojila sbírkou dětského zimního oblečení a obuvi, určenou pro děti z azylového domu při Armádě Spásy v Opavě. Již od rána přinášeli žáci i se svými rodiči své starší zimní oblečení či obuv, a tak pracovní tým z 6. C na konci vyučování spočítal 22 plných pytlů!! Vše jsme pak ve čtvrtek v Opavě předali a věříme, že vaše dary poslouží mnoha potřebným v nadcházející zimě. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se do naší sbírky zapojili!   (fotogalerie)

Naši prvňáci se proměnili na indiány
19.11. 2018, Mgr. Lucie Rybková

     Jak k této proměně došlo? Stalo se to velmi jednoduše při učení písmenka "i jako indián". Vyrobili jsme si indiánskou čelenku, pomalovali jsme se válečnými barvami a ani jsme si nevšimli, že jsme zdolali další písmenko abecedy. Už brzy jich budeme znát dost na to, aby se z nás stali opravdoví čtenáři. Takové učení nás baví :-). (fotogalerie)

Cesta za pohádkou
19.11. 2018, Mgr. Lucie Rybková

     Cílem projektu bylo seznámit děti s písmenkem P pomocí pohádky. Na známých postavičkách z pohádkových večerníčků jsme si vysvětlili co je to pohádkový hrdina, kdy dobro vítězí nad zlem, chytrák nad hlupákem. Celý týden jsme nejprve četli z pohádkových knížek, prohlíželi si knížky a o pohádkách si vyprávěli. V pátek naše úsilí vyvrcholilo společným projektem. V úterý 13. 11. se objevily oživlé pohádkové postavičky. Piráti, princezny, kouzelníci, čarodějové, víla Amálka nebo Drákula. Jaké byly úkoly? Najít pohádkové dvojice. Vytvořit skupinku podle charakteristiky určité pohádky. Vyplnit pohádkový test. Poznat pohádkovou postavu a zařadit ji ke správné pohádce. Vypočítat pohádkovou matematiku. Nakreslit pohádkovou postavičku. Zkoušeli jsme pracovat i ve skupince. Projekt se nám podařil. Všem postavičkám to moc slušelo a dopoledne jsme si společně užili.

Šesťácký teambuilding
8.11. 2018, Mgr. Hana Kotzurová

     Tak jako každoročně i letos šesté ročníky vyrazily ve dnech 16. až 18. září na adaptační kurz, který se konal ve Staré Vsi u Rýmařova na chatě Relaxa. Děti absolvovaly program „Pohoda Plus“, který obsahoval mnoho netradičních aktivit. Šesťáci byli nejnadšenější z lanového centra, kdy mnozí překonali sami sebe (jak z pohledu svých fyzických dovedností, tak i překonání strachu z výšek). Další super záležitost byla „Army game s laserovými zaměřovači“, kdy si užili spoustu adrenalinu, taktiky a týmové hry. Adrenalinové záležitosti se střídaly s teambuildingovými hrami. Celým programem nás prováděli zkušení instruktoři, kteří měli pro děti připravenou neuvěřitelnou spoustu zábavných a netradičních her. Suma sumárum… adaptační kurz nám vyšel na jedničku. Objevila se i drobná zranění, která ovšem dojem z kurzu nezkazila, naopak prokázala, že i v takových chvílích táhneme za jeden provaz a jsme jeden tým. Přes to všechno nám zůstávají v hlavě slovíčka jako: super, paráda, spolupráce, statečnost, odvaha, kamarádství. Prostě tři slunečné dny v krásné přírodě se svými kamarády.

Halloween ve čtvrtých třídách
8.11. 2018, Mgr. Barbara Papeschová, PaedDr.Marie Kulhavá, Mgr. Hana Nosková, Mgr. Marcela Dudová

     Halloween je anglosaský svátek, který připadá na 31. 10., v předvečer svátku Všech svatých. Děti i dospělí v anglicky mluvících zemích se oblékají do různých kostýmů a masek, pořádají párty, vyřezávají dýně, tzv. Jack – o´- lanterns. Děti se nejvíce těší na „trick or treating“ – koledování, kdy chodí od domu k domu a dostávají sladkosti. 

     To vše také zažily děti čtvrtých tříd. Už od samého rána se po škole proháněli čarodějnice a čarodějové, mumie, kostlivci a duchové. S učitelkami anglického jazyka navštívili postupně všechny třídy prvního stupně. Třemi strašidelnými anglickými říkankami si „vykoledovali“ sladkou odměnu. Halloween pokračoval i v dalších hodinách s třídními učitelkami. Z baňatých oranžových dýní se během dvou vyučovacích hodin staly krásné strašidelné lucerny, které si děti odnesly, aby jimi navodily halloweenskou atmosféru také doma.

     Byl to pěkný, strašidelný a zábavný den! Děkujeme rodičům za přípravu masek a zakoupení dýní! (fotogalerie)

 

Beseda s rybářem
7.11. 2018, Mgr. Gabriela Jařabová

     Začátkem listopadu již bývá podzim v plném proudu, listí je nádherně zbarveno a vítr jej unáší všemi směry. Jsou ho plné zahrady a parky. Mnohé z nich také dopadá na hladiny rybníků. A právě k nim se druhý listopadový den vypravily děti z 2. B třídy. Byly pozvány na besedu s panem rybářem, která začala v prostorech rybářské chaty kravařského parku. Pan Roman Křesťan nás přivítal poutavým vyprávěním ze života rybářů. Ukázal dětem několik nejznámějších ryb, které mohou rybáři chytit. Všechny plavaly v malé kádi a děti si je mohly pohladit po šupinách či zkusit ostří jejich zubů. Nechyběla ani procházka k rybníku, kde nám náš průvodce předvedl, co je náplní práce porybného. Společně jsme vypustili ryby z kádě do rybníku. Pan porybný všechny děti odměnil za jejich aktivitu. V průběhu besedy totiž pokládal spoustu otázek. Téměř vždy se našel mezi dětmi někdo, kdo odpověď znal. Celý zážitek doplnilo nádherné podzimní počasí. Tento den se opravdu vydařil! Děkujeme panu porybnému Romanu Křesťanovi za čas, který nám celé dopoledne věnoval. Nakoukněte do fotogalerie.

 

Domečky pro skřítky
7.11. 2018, Mgr. Gabriela Jařabová

     Podzimní pestrobarevnou přírodu si letos užívali druháci v kravařském parku. Hledali a poznávali listnaté i jehličnaté stromy. Dalším úkolem bylo najít vhodná místa, kde bude dostatek přírodnin, z nichž by poté postavili domečky pro „skřítky“ a drobné živočichy žijící v místním parku. K této tvořivé činnosti nám svítilo sluníčko, což všem tento dopolední zážitek velmi zpříjemnilo. Vznikly tak dokonalé stavby, které jistě přilákaly nové obyvatele. Po dokončení stavby jednotliví stavitelé představili ostatním své dílo, popsali místnosti, ve kterých bude skřítek trávit volné chvíle, kde bude spát a hospodařit. Některé děti se na tato místa vypravily ještě týž den odpoledne. Není divu, chtěly se přesvědčit, zda zrovna jejich domeček stále drží svůj tvar a není-li již obydlen. (Fotogalerie)

Naše lípa svobody a demokracie
6.11. 2018, Mgr. Tomáš Dorazil

Přeji nám všem,

ať je naše lípa staletí svědkem toho,

jak se každý z nás může svobodně rozvíjet v čemkoliv,

co ho dělá šťastným.

 

Zde je odkaz na video tv Hlučínsko: 

http://www.hlucinsko.tv/2018-11-06-kravare-zasazeni-stromu-svobody-v-zahrade-zs.html

Tento web vyvinul: Jan Dorazil