Základní škola Kravaře

TOPlist
Činnost kabinetů

Kabinet


Kabinet českého jazyka

Kabinet českého jazyka se pravidelně angažuje v několika soutěžích. Nejznámější je bezesporu olympiáda v českém jazyce, kde se naši žáci pravidelně umisťují do desátého místa. Mezi velmi oblíbené akce patří recitační soutěž.

Do školního kola se pravidelně přihlašuje vysoký počet mladých recitátorů. Obdobou mezinárodního matematického Klokana je soutěž Literární klokan.Kabinet matematiky

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách a nejschopnější matematici se účastní Pythagoriády, matematické olympiády a rovněž mezinárodní soutěže nazvané Klokan. Zajímavostí jistě je, že tato světová soutěž byla na naší škole doplněna dalšími disciplínami. Děti tak mohou bojovat o titul literárního, anglického, zeměpisného, historického, výtvarného či sportovního klokana.Kabinet cizích jazyků

Na naší škole probíhá výuka dvou světových jazyků - angličtiny a němčiny. Výuka probíhá z důvodu větší efektivity v menších skupinách a v hodinách je pravidelně využívána didaktická technika (CD, video, výukové programy na PC). Výuka probíhá převážně v nově vybudované specializované učebně cizích jazyků (sluchátkový okruh, interaktivní tabule). Žáci se pravidelně zúčastňují olympiád a v okresních kolech se umisťují do desátého místa. V souvislosti s výukou německého jazyka byla navázána spolupráce s kravařskou organizací "Kruhu přátel Německa".Kabinet fyziky a chemie

Ve škole byla vybudována nová moderní odborná učebna fyziky a chemie s rozvodem elektrické energie, vody a plynu, umožňující provádět žákovské laboratorní práce. Žáci se pravidelně zúčastňují okresních kol předmětových olympiád. Ředitel školy je dlouholetým členem okresní komise fyzikální olympiády a každoročně se podílí na zadávání, opravách a vyhodnocování okresního kola FO na Mendelově gymnáziu v Opavě. Kabinet fyziky v rámci osnov učiva devátého ročníků organizuje exkurze do planetária v Ostravě.Kabinet informatiky

Učebna informatiky se nachází v druhém poschodí a je zde umístěno celkem 20 počítačů. Všechny počítače dosahují potřebné technické úrovně a jsou propojeny sítí. Děti se na nich učí pracovat převážně ve Wordu a Excelu a vytvářet vlastní prezentace také do dalších předmětů. Zájemci se účastní velmi zajímavých soutěží, vznikají zde zajímavé a hodnotné multimediální projekty. V rámci projektu "Internet do škol" byla naše škola dovybavena 11 počítači.Kabinet dějepisu

Žáci se každoročně zúčastňují historických olympiád a pravidlem se staly rovněž některé historické exkurze a zájezdy. V rámci osnov učiva dějepisu pro devátý ročník se uskutečňují exkurze do koncentračního tábora v polské Osvětimi. Ze spolupráce mezi kabinetem historie a českého jazyka vznikla myšlenka zorganizovat kulturně-historický zájezd do Prahy. Děti si tak osobně projdou místa, "kudy kráčela historie", a večer navštíví zajímavé divadelní představení.Kabinet zeměpisu

Výuka tohoto předmětu probíhá podle učebních osnov, žáci si své znalosti mohou prověřit v olympiádě, která má vždy dvě části: teoretickou (vědomostní) a praktickou (práce s mapou). Jednou ročně organizují vyučující zeměpisu rovněž poznávací exkurze.Kabinet přírodopisu

V hodinách přírodopisu využívají vyučující názorné didaktické pomůcky a žáci mají rovněž možnost reprezentovat školu v olympiádě. Ve spolupráci se Stanicí mladých turistů a přírodovědců v Opavě organizujeme besedy s ukázkami živých zvířat. Při poznávání života v přírodě spolupracujeme rovněž s myslivci.Kabinet výchovy k občanství a ke zdraví

Smyslem výuky tohoto předmětu je nejen snaha připravit děti na budoucí "dospělý" život, ale také poznat sám sebe a naučit se vycházet se svým okolím. Žáci se na hodinách proto seznamují s problematikou mezilidských vztahů, lidských a občanských práv a samozřejmě i nebezpečím drogové závislosti a sociálně patologických jevů. V rámci osnov jsou pro děti organizovány různé besedy a přednášky (o právní zodpovědnosti se zástupci policie, o drogové závislosti, besedy s pracovnicemi Poradny pro dívky a ženy v Opavě, atd.).Kabinet výtvarné výchovy

Výuka výtvarné výchovy probíhá v odborné učebně a žáci se zde kromě běžných výtvarných technik, které rozvíjejí tvořivost a fantazii, učí i novým technikám. Ve škole máme keramickou pec a žáci si mohou vyzkoušet také práci s keramickou hlínou. Výsledkem kvalitní práce kabinetu výtvarné výchovy je nápaditá a inspirativní výzdoba školy a rovněž každoroční výstava dětských prací instalovaná v prostorách kravařského zámku v rámci výstavy Velikonoce nebo Vánoce na zámku. Žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží, v nichž dosahují vynikajících výsledků ("Kravaře, město ve kterém žiji", soutěž o dětské hřiště v soutěži "Opavia dětem", o nejlepší maketu "Marťanskéko školáčka", "Požární ochrana očima dětí", ad.).Kabinet hudební výchovy

Výuka hudební výchovy probíhá v odborné učebně, která je nadstandardně vybavená (hifi věž, interaktivní tabule, klavír, elektrické varhany, …). Činnost tohoto kabinetu byla v poslední době více než bohatá. Většina svátků (Velikonoce, Vánoce, Den matek) i zdejších slavnostních událostí byla spojena s vystoupením dětského pěveckého sboru Fialenka působícího při základní škole. Děti rovněž pravidelně reprezentovaly školu na různých soutěžích - buď jako jednotlivci (Opavský a Karlovarský skřivánek), nebo v rámci sborového zpěvu (soutěž DPS v Minoritském klášteře, natáčení CD - 2000 a 2003, viz hudební ukázky v sekci galerie). Mezi nejoblíbenější hudební akce, jejíž tradici dala vzniknout naše činnost, patří tzv. Kravařské hudební jaro, jehož organizaci v současnosti převzala ZUŠ. Nápad zorganizovat tento malý hudební svátek, časově korespondující s Pražským hudebním jarem, vznikl před více než deseti lety v hlavách paní učitelky Gabriely Onderkové a Marcely Nevřelové. Při této týdenní akci čeká na děti vždy spousta soutěžení ve hře na hudební nástroj, zpěvu, vlastní hudební tvorbě, tanci, ale i výtvarné tvorbě na hudební námět. Celá událost byla vždy doplněna dalšími kulturními akcemi. Celý týden vrcholí závěrečným koncertem vítězů na zámku v Kravařích.Kabinet praktických činností

Výuka praktických činností probíhá převážně formou technických prací, pěstitelských prací, výukou vaření a domácích prací a přípravou na volbu povolání. Škola disponuje poměrně rozsáhlým školním pozemkem a vytápěným skleníkem, žáci mohou rovněž pracovat ve školních dílnách a pro výuku volitelného předmětu domácnost je využívána modernizovaná cvičná kuchyň.Kabinet tělesné výchovy

Tento kabinet se nezaměřuje jen na samotnou práci v hodinách tělesné výchovy, ale jeho cílem je rovněž zapojení žáků do sportovních aktivit i v době mimo školní výuku. Ve škole pravidelně probíhají "sportovní ligy" v kopané, florbalu a košíkové, žáci se účastní mnoha soutěží - štafeta Emila Zátopka, přespolní běh, stolní tenis, vybíjená, atletický čtyřboj, závod v cyklokrosu, ročníkový turnaj v ledním hokeji, bruslení a mnohé další. Žáci sedmých tříd se pod vedením zkušených lyžařských instruktorů zúčastňují lyžařského a snowboardového výcviku. Na půdu školy také občas zavítají významní sportovní hosté (Alois Hadamczik, Milan Baroš, David Moravec, Petr Czudek). Bezesporu nejoblíbenější akcí Školního sportovního klubu jsou olympijské hry pořádané u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Celá akce probíhá po dva dny, odděleně pro nižší a vyšší stupeň. Děti bojují nejen za sebe, ale také za svůj národ - třídu. Nejlepší sportovci jsou vždy odměněni pěknými cenami a nejúspěšnější třídní kolektiv získává sladkou odměnu - dort. V posledních letech se staly tyto olympijské hry událostí skutečně mezinárodní, neboť se jich pravidelně účastní děti z polské školy ve Wožnikách a ze slovenské partnerské obce Lisková.Tento web vyvinul: Jan Dorazil