Základní škola Kravaře

TOPlist
Průvodce školou

Naše škola je jedinou úplnou základní školou v Kravařích. Chod školy zajišťuje okolo 30 pedagogů, 8 pracovníků školní jídelny, 8 správních zaměstnanců a 1 ekonom. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu "Škola pro život". Kromě povinných předmětů si žáci vybírají různé volitelné předměty (cvičení z matematiky, českého jazyka, německá a anglická konverzace, užité výtvarné činnosti, technické práce, informatika, ad.).

Velikým problémem současnosti je využití volného času, který děti tráví často formami, jež nerozvíjejí jejich dovednosti a talent pozitivním směrem. Naše škola se proto snaží dát dětem "něco navíc". Každý žák si tedy může svobodně vybrat z různorodé nabídky nepovinných předmětů - sportovní hry (košíková, odbíjená), sborový zpěv a náboženství. Menší děti využívají možnosti strávit volný čas až do příchodu svých rodičů ze zaměstnání ve školní družině.

Školní družina je od roku 1991 umístěna na Opavské ulici. V současnosti zde dochází 75 dětí, které pracují pod vedením vychovatelek ve třech odděleních. Tradiční náplní práce je propojení esteticko-výchovné, sportovní, pracovně-technické a sebevzdělávací činnosti. Děti si spolu s vychovatelkami pravidelně připravují kulturní vystoupení pro rodiče a starší občany našeho města, účastní se a organizují nejrůznější soutěže. Kromě zájmové činnosti si mohou děti plnit pod pedagogickým dohledem své školní povinnosti - vypracování domácích úkolů a procvičování učiva formou didaktických her. Školní družina při naší škole rovněž spolupracuje se ZUŠ, CVČ a Městskou knihovnou v Kravařích. S jejich pomocí organizuje různé vzdělávací akce pro vychovatelky našeho regionu.

Výchovný poradce pracuje ve škole rovněž jako pracovník prevence sociálně patologických jevů. Zaměřuje se především na práci s integrovanými žáky (spolupracuje pravidelně s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě). V současné době pracuje na škole okolo 10 dyslektických asistentů, kteří se věnují přibližně 20 žákům s různými poruchami učení. Důležitou částí práce výchovného poradce je rovněž pomoc žákům 9. ročníku při jejich nelehkém rozhodování souvisejícím s volbou povolání. Pro žáky je organizováno mnoho besed, přednášek a všichni "deváťáci" se každoročně účastní přehlídky škol a učilišť - Informa.

Samotné vyučování probíhá především v kmenových třídách. Současná škola však musí splňovat určitý standard. Kromě běžných metodických postupů používají vyučující ve svých hodinách tedy i audiovizuální techniku, multimediální učebnu s interaktivní tabulí a pro některé předměty byly zřízeny odborné učebny ( výtvarná výchova, hudební výchova, chemie a fyzika, pracovní činnosti, učebna informatiky, učebna cizích jazyků ). Vyučující tělesné výchovy mohou využívat na naší škole dvě tělocvičny. Přímo v budově je umístěna malá tělocvična s pódiem, sloužící především k výuce gymnastiky a ke kulturním vystoupením. Se školou sousedí sportovní hala s velkou tělocvičnou a nově vybudovaný sportovní areál s hřištěm na kopanou s umělým povrchem, běžeckou dráhou, kurtem na volejbal a doskočištěm.Tento web vyvinul: Jan Dorazil