Základní škola Kravaře

TOPlist
Sběr pomerančové, citronové kůry a plastových víček
3.6. 2020, Mgr. Hana Nosková a Mgr. Marcela Dudová

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce jsme nasbírali celkem 10 pytlů sušené kůry a 30 pytlů plastových víček. Finanční zisk ze sběru věnujeme školní knihovně na nákup nových knih.

Děkujeme všem, kteří se do sběrů zapojili.

V nadcházejícím školním roce budeme sbírat pouze plastová víčka, protože poptávka firem po sušené kůře klesla, stejně jako výkupní cena.   

 

S pozdravem

Mgr. Hana Nosková a Mgr. Marcela Dudová

Příměstský tábor Artu
2.6. 2020,

Vážení rodiče, jazykové centrum Art of Language již po sedmé pořádá Anglicko-český příměstský tábor. V případě zájmu informace najdete na www.artoflanguage.cz nebo na e-mail: info@artoflanguage.cz, tel. 739 706 399.

Již nyní se těšíme na vaše děti!!

Tým Artu

 

 

 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Kravaře v druhém pololetí roku 2019/2020
28.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče, z důvodu aktuální situace, která započala 11. 3. 2020, nemůžeme ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 použít pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválených školskou radou na začátku tohoto školního roku. To znamená, že není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů a ke známkám získaným během distančního vzdělávání se přihlíží pouze podpůrně.

Způsob hodnocení nařizuje Vyhláška ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. K této vyhlášce byl vydán dokument s názvem „Postup při hodnocení vzdělávání žáků základních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020". Oba dokumenty jsou vyvěšeny na internetových stránkách školy.

Dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly hodnocení na naší základní škole, která z výše zmíněných dokumentů vychází.

Pro hodnocení z vyučovacích předmětů, které stále probíhají dle upraveného rozvrhu, platí následující pravidla:

Učitelé budou vycházet z podkladů, které získali do 10. 3. 2020 včetně (do doby uzavření škol).

Učitelé budou:

 • podpůrně vycházet z podkladů, které od žáků získali od zahájení výuky na dálku (od 11. 3. 2020), zejména odevzdaných kontrolních úkolů a dalších povinností zadaných v rámci výuky na dálku

 • podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 • podpůrně také z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo konzultací (návrat žáků prvního stupně od 25. 5 2020, konzultace žáků 9. ročníku od 11.5.2020, konzultace žáků 2. stupně od 8.6. 2020)

  Žák může být hodnocen i horší známkou než v prvním pololetí, má-li k tomu vyučující dostatečné množství podkladů (například nezájem při práci na dálku, včasné neodevzdávání kontrolních úkolů atd.)

    

  Pro hodnocení z vyučovacích předmětů, které od 11. 3. 2020 neprobíhají (předměty výchovného zaměření – výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova), platí, že se při hodnocení prioritně vychází z podkladů za první pololetí školního roku 2019/2020. 

   

  Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů.

  Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

  Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude brát v potaz v rámci přijímacích zkoušek na střední školy a nebude součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

  Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do 10. 3. 2020.

  PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

  Přesný postup pro předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Konkrétní způsob a termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.

   

   

Návrat žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020
18.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramny

V souladu s pokyny MŠMT ČR bude ve škole možná od 25. 5. 2020 osobní přítomnost žáků 1. stupně.

 

Pro zákonné zástupce

 

 • Nadále bude probíhat povinné distanční vzdělávání všech žáků, kteří nebudou školu navštěvovat.
 • Vzdělávací aktivity ve škole jsou plánovány každý pracovní den. Každý učitel dané pracovní skupiny  vytvoří a zašle zákonným zástupcům  rozvrh hodin platný do 30.6.2020.
  • Každý žák musí  před   nástupem   do  školy   25.  5.   2020  předložit   tzv.   "Čestné   prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Toto prohlášení najdete na webových stránkách naší školy v záložce Dokumenty k aktuální epidemiologické situaci – Čestné prohlášení. Prosím vytiskněte, vyplňte a pošlete po dítěti 25. 5. 2020 při nástupu do školy. Bez tohoto prohlášení se žák nemůže zúčastnit výuky a nebude zařazen do učební skupiny.
  • Ranní družina není poskytována.
  • Organizace příchodu žáků

Žáci přicházejí do školy v době od 7.30 do 7.45 hodin, do budovy vstupují jednotlivě bez doprovodu zákonných zástupců, dodržují odstupy minimálně 1,5 m.

Vstup z parkoviště u jídelny  - 1.A, 1.B, 5.A (ze školy odcházejí stejným vchodem)

Vstup z ulice Komenského  - 4. třída   (ze školy odcházejí stejným vchodem)

Vstup z ulice Nádražní (přístavba) – 2. A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.B (ze školy odcházejí stejným vchodem, kromě 2.A  - odchází vchodem z parkoviště u jídelny )

 • Dopolední výuka proběhne od 7.50 do 11.30 hod. Žáci budou dle počtu zařazeni do výukových skupin. Maximální  počet žáků  ve skupině  je  15 (jeden žák v lavici  s rozestupy mezi  lavicemi).  Složení skupin       a přidělení vyučujícího je neměnné do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit či přeřazovat do jiné školní skupiny.
 • Možnost školního stravování - teplý oběd pro zájemce z řad žáků. Přihlášení obědů zajistí zákonný zástupce. Pak vše probíhá dle zvyku přes elektronický stravovací systém.
 • Odpolední družina bude zajištěna vychovatelkami ŠD od 11.30 do 16.00 hod.
  • O docházce žáka do školy i do ŠD je vedena evidence, absenci žáka omlouvají rodiče do tří dnů třídnímu učiteli telefonicky.

Pro žáky

 • Žák je povinen přicházet do školy v určené době a dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované porušování je důvodem k nevpuštění do školy či vyloučení ze skupiny.
 • Při  cestě  do  školy  a  ze  školy   musí  mít  žák  na  obličeji  roušku  a   dodržovat  odstupy  2  m  v  souladu   s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
  • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupů 2 m.
   • Do budovy školy bude moci vstupovat pouze žák, nikoli zákonný zástupce. U vchodu žák ihned použije připravený dezinfekční prostředek a odchází ihned do své třídy. Obuv a oblečení si budou žáci odkládat ve třídě.
   • Žáci procházejí školou do tříd s odstupy 2 m , nesdružují se (platí také při návštěvě toalet) a dbají pokynů zaměstnanců školy.
   • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup   2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
   • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
   • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude izolován, bude upozorněna hygienická  stanice  a zákonný zástupce vyzván k neprodlenému vyzvednutí žáka
Přihláška ke stravování, šk. rok 2020 / 21
15.5. 2020, Bc. Soňa Calábková

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo od 1. 9. 2020 ve školní jídelně v Kravařích, vyplňte prosím přihlášku ke stravování ( viz. Jídelna, dokumenty, dokumenty ke stažení ) a vhoďte ji do schránky, která se nachází u hlavního vchodu při vstupu do školy.

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 20. června 2020


Bc. Soňa Calábková

 


Poplatek za školní družinu
13.5. 2020, Mgr. Kateřina Lehnertová

Vážení rodiče,

podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání v naší školní družině 100,- Kč na měsíc, která se platí ve dvou splátkách.

Tyto prostředky se využívají na nákup nových hraček, výkresů, výtvarných potřeb, cen do tomboly na maškarní ples, balíčky od Mikuláše a na odměny pro žáky. Většina těchto prostředků již byla na tyto položky v tomto školním roce vydána. Dosud nevyužité prostředky budou přesunuty do příštího školního roku.

Přesto máte možnost písemně požádat (žádost je na stránkách školy v sekci Dokumenty k aktuální epidemiologické situaci) o vrácení zálohy za tři měsíce (duben – červen 2020),   kdy byla školní družina podle nařízení vlády ČR z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  od poloviny března uzavřena.

Otevření školy pro žáky prvního stupně
7.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče,

jak již víte, od pondělí 25.5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku ve škole.

Vzdělávací aktivity se mohou zúčastnit pouze žáci přihlášeni formou dotazníku odeslaného  do 13.5. 2020. Vyplnění dotazníku je pro všechny povinné. Odkaz naleznete v totožné zprávě v systému škola online.

Pozdější přihlášení do školy není možné.

Na základě informací z dotazníku budou žáci rozděleni do max. 15 členných skupin, jejichž složení se po celou dobu výuky nebude měnit. Může vzniknout různorodá skupina sestavená z žáků více ročníků.  

 Nejpozději při prvním příchodu do školy, tj. 25.5.2020, odevzdá každý žák „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem. Text naleznete na webových stránkách školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák zařazen ke vzdělávání.

Školní výuka bude probíhat od 7.50 do 11.30 hodin. Rozvrh jednotlivých skupin stanoví vyučující.

Pro zájemce bude fungovat školní stravování a odpolední družina.  Družina je bezplatná a  mohou ji využívat také děti, které nebyly do družiny dříve přihlášeny. Ranní družina nebude otevřena.

Nadále bude probíhat povinné distanční vzdělávání všech žáků, kteří nebudou školu navštěvovat.

Podrobnější informace o organizaci výuky Vám sdělíme po vyhodnocení dotazníku.

                                                                                 Mgr. Lukáš Kramný

Konzultace z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníků
7.5. 2020, Mgr. Václav Calábek

 

Provozní podmínky školy v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníků.

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Žáky před školou si vyzvedne vyučující učitel a zajistí jejich plynulý přesun přímo do tříd.

U vchodu do školy si žáci musí desinfikovat ruce.

Výuka českého jazyka proběhne v učebně výtvarné výchovy, vyučující si žáky vyzvedne

u hlavního vchodu v 7:45

Výuka matematiky proběhne v učebně 9. B, vyučující si žáky vyzvedne u vchodu

u parkoviště v 7:50

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

O přestávkách se žáci smí pohybovat pouze na svém poschodí se zakrytím úst a nosu ochrannými prostředky.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Každý žák při vstupu do školy předá vyučujícímu čestné prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.

 

Rozdělení žáků do skupin

1. skupina

 

Baránek Adam

9.A

Bolatzká Julie

9.A

Buličková Kristýna

9.B

Burdová Karolína

9.B

Cejpková Barbora

9.B

Hadamčíková Valérie

9.A

Hahn Jakub

9.B

Hahn Martin

9.A

Hahnová Alexandra

9.B

Harasim Tobiáš

9.A

Havlíčková Linda

9.A

Heider Filip

9.B

Heiduk Jakub

9.A

Janík Tobias

9.A

 

2. skupina

 

Kiliánová Sabina

9.B

Kubánková Nela

9.A

Kuchejda Jakub

9.A

Kupková Klára

9.B

Lefenda Vojtěch

9.B

Melecký Vojtěch

9.B

Mikettová Amálie

9.A

Moravcová Michaela

9.B

Muchová Beáta

9.B

Müller Patrik

9.A

Obluk Jan

9.B

Onderková Jana

9.A

Peterek Jan

9.A

 

3. skupina

 

Peterková Vanda

9.A

Rainer Vojtěch

9.B

Rybka Adam

9.A

Stareczek Andreas

9.A

Stočková Kristýna

9.B

Ševčík Petr

9.A

Šupíková Alžběta

9.A

Toschková Beáta

9.A

Uvírová Tereza

9.A

Vaňková Miriam

9.B

Vaňuš Samuel

9.B

Weczerek Štefan

9.A

Weczerková Lucie

9.A

Willaschková Hana

9.A

Rozvrh hodin od 11. 5. 2020

 

                 
 

Pondělí

 

Úterý

 

Středa

 

Čtvrtek

 

 

Čj

M

Čj

M

Čj

M

Čj

M

1.hod.

sk.1

sk.2

sk.3

sk.2

sk.3

-

2.hod.

sk.1

sk.2

sk.3

sk.2

sk.3

3.hod.

sk.2

sk.1

sk.1

sk.3

4.hod.

sk.2

sk.1

sk.1

-

sk.3

Mgr. Václav Calábek

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021
7.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRAVAŘE, příspěvková organizace

 

Komenského 14, 747 21 Kravaře

                    

                                                                                                                                                                 

Rozhodnutí o přijetí  k základnímu vzdělávání  ve školním roce 2020/2021

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Lukášem Kramnýn, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

Registrační číslo

Výsledek zápisu

8UTBX

Zapsán do 1. ročníku

SRBMJ

Zapsán do 1. ročníku

OQPJN

Zapsán do 1. ročníku

L241X

Zapsán do 1. ročníku

D2GT0

Zapsán do 1. ročníku

P9BNW

Zapsán do 1. ročníku

49852

Zapsán do 1. ročníku

JRROE

Zapsán do 1. ročníku

3OBEV

Zapsán do 1. ročníku

ACNU6

Zapsán do 1. ročníku

6J38N

Zapsán do 1. ročníku

78FLU

Zapsán do 1. ročníku

C20IT

Zapsán do 1. ročníku

IFN2K

Zapsán do 1. ročníku

0OSF7

Zapsán do 1. ročníku

40KN6

Zapsán do 1. ročníku

DYB6L

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 004/2020

Zapsán do 1. ročníku

LBU7C

Zapsán do 1. ročníku

83PBY

Zapsán do 1. ročníku

S2S57

Zapsán do 1. ročníku

8R8JO

Zapsán do 1. ročníku

OJLXK

Zapsán do 1. ročníku

02QIL

Zapsán do 1. ročníku

ZFIVT

Zapsán do 1. ročníku

4N95I

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 001/2020

Zapsán do 1. ročníku

E78CP

Zapsán do 1. ročníku

LMJTH

Zapsán do 1. ročníku

BY740

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 003/2020

Zapsán do 1. ročníku

M61AN

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 002/2020

Zapsán do 1. ročníku

HW2EV

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 005/2020

Zapsán do 1. ročníku

ZGTT5

Zapsán do 1. ročníku

LFLZP

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 009/2020

Zapsán do 1. ročníku

UIGQA

Zapsán do 1. ročníku

FVO18

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 007/2020

Zapsán do 1. ročníku

AFKEK

Zapsán do 1. ročníku

7VMII

Zapsán do 1. ročníku

0F34Q

Zapsán do 1. ročníku

ZG3AP

Zapsán do 1. ročníku

71AH5

Zapsán do 1. ročníku

6OZS8

Zapsán do 1. ročníku

3IHKT

Zapsán do 1. ročníku

UY6IV

Zapsán do 1. ročníku

WPCEU

Zapsán do 1. ročníku

ZOAI4

Zapsán do 1. ročníku

5JLCT

Zapsán do 1. ročníku

4ZALK

Zapsán do 1. ročníku

OJIC1

Zapsán do 1. ročníku

L2H57

Zapsán do 1. ročníku

YGER6

Zapsán do 1. ročníku

6CRV4

Zapsán do 1. ročníku

9Y9GK

Zapsán do 1. ročníku

EFP09

Zapsán do 1. ročníku

0JX9M

Zapsán do 1. ročníku

ZSK 006/2020

Zapsán do 1. ročníku

3E0IB

Zapsán do 1. ročníku

 

Odklad školní docházky

L1QB8

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

5MWY2

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

 

Přerušení správního  řízení

ZSK 008/2020

Neuzavřený zápis

ASM4J

Neuzavřený zápis

UHD61

Neuzavřený zápis

ZSK 010/2020

Neuzavřený zápis

KU9QQ

Neuzavřený zápis

COUWR

Neuzavřený zápis

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení a odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy Kravaře, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

V Kravařích 7. 5. 2020                                                           Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

 

Částečné otevření školy pro žáky 9. ročníků
5.5. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče a žáci,

na základně rozhodnutí vlády Vás informuji o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky 9. ročníků za účelem jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, a to od 11. 5. 2020.

Na stránkách školy v sekci „Dokumenty k aktuální epidemiologické situaci“ naleznete ke stažení čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Jeho předání škole první den docházky dítěte do školy je jednou z bezpodmínečných okolností pro vstup žáka do školy, rovněž zde naleznete dokument vydaný MŠMT 2. 5. 2020  Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.  Z tohoto dokumentu budeme vycházet při zpracování specifických podmínek na naší škole. V příštím týdnu Vás rovněž budeme informovat o okolnostech, za kterých se od 25. 5. 2020 otevře škola pro žáky prvního stupně.  


  

Příměstský tábor
5.5. 2020,

Vážení rodiče,

v termínu 6.7.-10.7.2020 organizuje Kruh přátel Německa Kravaře, z.s. příměstský tábor. Denní program bude přizpůsoben současným vládním opatřením. Prozatím je program naplánován následovně: 1. den – procházka z Kravař do Velkých Hoštic a zpět, venkovní aktivity. 2. den – ZOO Ostrava. 3. den – Slezské zemské muzeum Opava, radnice v Opavě. 4. den – zámek Hradec nad Moravicí. 5. den – venkovní aktivity v parku, tvořivé činnosti. Sraz účastníků bude vždy v 7 hod. před zámkem v Kravařích, každodenní ukončení bude mezi 15 – 16 hodinou. Program se může z důvodu počasí změnit. Cena příměstského táboru je 500 Kč/dítě/týden. Cena zahrnuje vstupy, dopravu, oběd, materiály ke hrám, pedagogický dozor. Současná kapacita příměstského táboru je 15-20 dětí. V případě jiných vládních nařízení budeme muset dát přednost dětem, které se přihlásily mezi prvními. Pro více informací pište na e-mail: bgzkravare@gmail.com nebo volejte na tel. číslo +420 739 982 879. Závaznou přihlášku s podrobnými informacemi Vám zašleme emailem. Pokud by se příměstský tábor v tomto termínu konat nemohl, bude náhradní termín v srpnu. Pokud se Vaše děti v náhradním termínu nebudou moci zúčastnit, vrátíme Vám peníze.

Těší se na Vás členové BGZ Kravaře

Poděkování rodičům za zpětnou vazbu
29.4. 2020, Mgr. Lukáš Kramný

Vážení rodiče,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši  trpělivost, pomoc, ochotu a cennou zpětnou vazbu, za to, že jste s námi v kontaktu, že se spolupodílíte na vzdělávání, i když máte jistě svých starostí dost.

Velmi mě těší převažující množství spokojenosti směrem k práci pedagogů.  Z dotazníku je vidět, že převážná většina z těch, kteří se zapojili, jsou spokojeni s jejich přístupem k dětem a profesionalitou, se kterou svoji práci vykonávají.  Za Váš projev důvěry děkujeme.

Děkujeme Vám také za připomínky, nápady, náměty ke spolupráci, které přispívají k inspiraci a motivaci naší další práce. Vždy je co zlepšovat a toho lze dosáhnout vzájemnou spolupráci učitele, rodiče a žáka. Nesmírně si vážíme role, které jste se zhostili a přestože to není jednoduché, děláte to skvěle.

Výsledky zmíněného dotazníku si můžete prohlédnout na webových stránkách školy v sekci „Dokumenty k aktuální epidemiologické situaci“ . 

Pokud budete mít během distanční výuky potřebu cokoli zkonzultovat, probrat, upřesnit prosím nebojte se obracet na konkrétní vyučující. Vždy Vám vyjdou rádi vstříc a společně vše zvládneme.

Na závěr bych Vás rád požádal o sledování webových stránek školy. Budou na nich zveřejňovány konkrétní a potvrzené informace MŠMT.  Již dnes tam najdete vyhlášku o tom, jak hodnotit výsledky vzdělávání žáků v druhém pololetí.  Jakmile budeme mít další informace, které se vztahují k otevření školy pro žáky prvního stupně (a možné konzultace pro žáky, kteří se zúčastní přijímacích zkoušek), budeme Vás informovat.

Přeji nám všem hodně sil, trpělivosti, tolerance a hlavně zdraví.

Mgr. Lukáš Kramný, ředitel školy

Tento web vyvinul: Jan Dorazil