Základní škola Kravaře

TOPlist
Rodičům prvňáčků

Najdete zde


Desatero pro prvňáčka
 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat a umím na tkaničce udělat mašličku.
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a umýt si ruce.
 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci tam, kam patří.


Rady a informace pro rodiče prvňáčků

Vážení a milí rodiče!

Jsme rádi, že jste projevili zájem právě o naši školu. Můžeme Vám slíbit, že uděláme vše pro to, abychom první kroky Vašemu "prvňáčkovi" usnadnili. Přijměte proto od nás několik důležitých informací.

 • Pokud si chcete zajistit stravování v naší školní jídelně nebo pobyt ve školní družině, přihlaste své dítě v kanceláři školní jídelny při ZŠ Kravaře, tel. č.: 553 671 104 nebo ve školní družině na Opavské ul., tel. č.: 553 671 182. Provoz školní družiny:
  • ráno od 6:30 do 8:00 hodin
  • odpoledne od 11:30 do 16:00 hodin

 • Před vstupem dětí do školy umožňujeme rodičům i dětem seznámení s prostředím školy a učiteli.
 • Ve ŠD čeká na děti bohatá náplň v podobě zájmových činností.
 • Atraktivní a lákavé se staly pro děti týdenní školy v přírodě pod vedením pedagogů naší školy. I Vaše dítě se může této týdenní akce zúčastnit.
 • Výuka informatiky probíhá na naší škole od 5. ročníku. První seznámení s počítačem čeká Vaše děti již od 1. ročníku.
 • Ve 3. ročníku již bude probíhat výuka anglického jazyka. Od 8. ročníku začne probíhat také povinná výuka německého jazyka. Děti tak studují angličtinu a později také němčinu.


Co by mělo umět dítě, které jde do školy
 • mělo by správně vyslovovat všechny hlásky
 • mělo by umět poslouchat pozorně pohádku a jednoduše vyprávět obsah
 • mělo by umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • mělo by být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • mělo by vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci dokončit
 • mělo by vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, znát dny v týdnu
 • mělo by umět recitovat básničku, zazpívat písničku
 • mělo by hrát jednoduché hry - domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • mělo by počítat do pěti
 • mělo by umět správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře
 • mělo by umět vystřihovat jednoduché tvary
 • mělo by poznat sluchem první a poslední hlásku ve slově
 • mělo by být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem
 • mělo by být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit kolem 3 až 4 kilogramů
 • mělo by umět pozdravit, poprosit, poděkovat

Jak vidíte, je toho dost. Dítěti, na které čeká škola, mohou pomoci především rodiče!Co potřebuje prvňák od rodičů
 • dítě má nárok na vhodný denní režim, na uspořádání dne tak, aby bylo mimo domov co nejméně (např. nemuselo chodit ráno do družiny), mělo čas na odpočinek, hru a pobyt venku
 • dítě má mít možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními věcmi déle než půl hodiny
 • dítě potřebuje, aby mu rodiče zajistili a obstarali všechny věci, které škola vyžaduje, aby se nedostalo do zbytečných těžkostí, pokud mu něco chybí
 • dítě očekává, že ho rodiče první den do školy doprovodí, počkají na něj před školou, slavnostně ho obléknou a případně vyfotografují, připraví dobrý oběd nebo večeři
 • dítě má nárok na pěkný pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa pro školní věci
 • dítě má právo na klid při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné
 • dítě má nárok na své vlastní pracovní tempo, nemělo by slyšet slova „dělej, rychle“
 • dítěti prospěje povzbuzování, pochvala, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen
 • dítě přivítá alespoň v první třídě pomoc při vypracování domácích úkolů
 • dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné


Pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ

Ze školy dostanou na začátku školního roku
 • plnící pero
 • trojhrannou tužku
 • pastelky
 • vodové barvy
 • barevné papíry
 • výkresy
 • sešity
 • pracovní sešity
 • učebnice
 • číslice a písmena
 • žákovskou knížku

Co budou ještě potřebovat do 1. třídy
 • pytlík k lavici (nedoporučujeme pytlík stahovací se šňůrkou provlečenou tunelem)
 • cvičební úbor v pytlíku
 • papuče v pytlíku
 • složku na číslice
 • zásobník na písmena
 • školní desky
 • mazací tabulku malou (cca velikost A5) s linkami + fix a hadřík na mazací tabulku
 • gumu
 • plastelínu
 • plochý štětec
 • fólii velkou a malou (A4, A5)
 • zástěru nebo starou košili do Vv
 • igelitový ubrus do Vv
 • prostírání na svačinu (nejlépe plátěné)
 • bandasku nebo láhev z umělé hmoty
 • ručník
 • nůžky
Všechny potřeby musí být podepsány!!!


Školní zralost

Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko - psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

Optimální připravenost Nedostačující připravenost

Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu.

Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá stručně, neklade další otázky k doplnění svých znalostí, dítěti je špatně rozumět (výslovnost), slovní zásoba je omezená.

Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte, překážka ve vztazích s druhými dětmi.

Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk.

Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.

Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně.

Dítě zatím neuvažuje logicky - je závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na věc.

Důsledek pro výuku: nedostatečné pochopení učiva, zejména v Čj, M a v prvouce.

Dítě rozumí číselnému pojmu - např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně - málo, méně - více, má rozvinutou paměť pro čísla.

Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem čísla, pořadí, množství.

Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména v matematice, nechápe učivo.

Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.

Nedovede přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nedovede vnímat celek jako soubor částí, obvykle se soustředí na nejnápadnější detail.

Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení a psaní.

Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti - je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo.

Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

Důsledek pro výuku: selhává ve výuce psaní, kreslení, pracovní výchově, tělocviku.

Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.

Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako duchem nepřítomné.

Důsledek pro výuku: nedává pozor, nepracuje, ruší ostatní.

Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě.

Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.

Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelem.

Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit.

Dítě obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např. při nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi, bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.

Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.

Dítě není ochotné komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty, nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu, při hře je agresivní, svárlivé.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje práci ostatním.

Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně - rozumí pokynům.

Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci rodičů, sourozence, pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého, nedokáže se postarat o své věci.

Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo ztrácí pomůcky.

Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel.

Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá vyhovět pokynům.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli.

Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně otázek.

Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a vědění, neklade otázky.

Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor, není motivováno k lepším výkonům.


Přestože se klade velký důraz na výběr dobře připravených a zralých dětí do první třídy, vstup do školy znamená pro většinu dětí značnou zátěž. Není proto divu, že velký počet dětí vykazuje po delší nebo kratší dobu (jen několik prvních týdnů školní docházky nebo až celý první rok) různě intenzivní a rozličně projevované známky nepřizpůsobení. V následující tabulce si můžete přečíst některé projevy této nepřizpůsobivosti, které může vysledovat paní učitelka ve škole nebo i vy doma - zejména při domácí přípravě. Pokud tyto projevy přetrvávají po několik měsíců, je vhodné vyhledat odbornou pomoc - školního psychologa, výchovného poradce, poradenského psychologa v pedagogicko - psychologické poradně.

Ve škole dítě Doma dítě
- nevydrží být soustředěné na vyučování - odmítá ráno vstávat, nechce jít do školy
- špatně se podřizuje kolektivnímu vedení - vrací se ze školy unavené
- stále si s něčím hraje - svádí s rodiči urputné boje o domácí přípravu
- nevydrží klidně sedět, otáčí se, mluví do výkladu učitelky - postoj dítěte k učení je lhostejný až negativní
- zaostává ve všech předmětech nebo v některém z nich - pozornost při domácí přípravě je rozptýlená a výkon špatný
- špatně navazuje kontakty s druhými dětmi a obtížně vstupuje do sociálních vztahů, což může negativně ovlivnit jeho postavení v kolektivu třídy - trpí ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha, pálením očí (pokud se neobjevují o víkendech a o prázdninách), zadrháváním či koktavostí


Domácí příprava prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně hodinu, měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku (ale ne fyzicky vyčerpávajícího).Tento web vyvinul: Jan Dorazil