Základní škola Kravaře

TOPlist
Školní družina

Najdete zde


Provoz školní družiny

Pondělí 6.00 - 8.00, 11.30 - 16.30
Úterý 6.00 - 8.00, 11.30 - 16.30
Středa 6.00 - 8.00, 11.30 - 16.30
Čtvrtek 6.00 - 8.00, 11.30 - 16.30
Pátek 6.00 - 8.00, 11.30 - 16.30

vychovatelka I. oddělení: Mgr. Kateřina Lehnertová
vychovatelka II. oddělení: Barbora Pekárková
vychovatelka III. oddělení: Pavlína Janíková
vychovatelka IV. oddělení: Mgr. Markéta WihodováVnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení
Vnitřní řád je vydán na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb.
Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Přihlašování a platba

 1. Děti přihlašují do školní družiny rodiče nebo zákonný zástupce.
 2. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 3. Přednostně jsou přijímány děti nižších ročníků a zaměstnaných rodičů.
 4. Na zápisním lístku uvede zákonný zástupce žáka rozsah docházky, způsob a čas odchodu.
 5. Pokud dítě odchází jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.
 6. Poplatek na žáka činí 100 Kč měsíčně. Platí se ve dvou (za období září až prosinec - 400Kč a za období leden až červen - 600Kč) nebo tří splátkách (za období září až prosinec - 400Kč, leden až březen - 300Kč a duben až červen - 300Kč).
 7. O odhlášení požádá zákonný zástupce písemně.

Organizace činnosti

 1. Provozní doba ŠD je ráno od 6.30 do 8.00 hod., odpoledne od 11.30 do 16.30 hod.
 2. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 dětí. Oddělení v budově školy do počtu 30 dětí.
 3. Vychovatelky si děti přebírají od vyučujících v jídelně a po obědě společně odcházejí do budovy ŠD.
 4. Při ranním provozu odvádí vychovatelka děti do šatny ZŠ a předá dozorujícímu.
 5. V odůvodněných případech (delší vyučování, výuka náboženství ...) mohou děti (mimo 1. a 2. třídu) přejít do ŠD samostatně.
 6. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku nebo mimořádného volna je provoz ŠD přerušen, pokud není přihlášen dostatečný počet dětí (10).
 7. V rámci zájmových činností může ŠD využívat i ostatní prostory školy.
 8. Pokud je v ŠD organizována nepravidelná činnost, jsou rodiče včas informováni o době trvání.
 9. Od 15.30 hod. jsou děti spojovány do dvou oddělení, následně pak od 16.00 hodin do jednoho.
 10. Při nevyzvednutí dítěte do konce provozu ŠD, jsou rodiče nebo zák. zástupce telefonicky informováni a vychovatelka počká s dítětem, dokud si je nevyzvednou.
 11. Dětem je zajištěn pitný režim.
 12. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu.
 13. V ojedinělých případech (dělené hodiny, odpadnutí výuky, ...) mohou do ŚD docházet i nepřihlášené děti.
 14. Rodiče nebo zák. zástupce vždy řádně omluví nepřítomnost dítěte.
 15. Do kroužků pořádaných CVČ odvádí děti z ŠD zaměstnanci CVČ.

Chování

 1. Děti se řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem ŠD.
 2. Děti nesmí bez vědomí vychovatelky opustit ŠD.
 3. Vychovatelky neručí za žáka, který se do ŠD nedostaví nebo ji svévolně opustí.
 4. Pokud dítě soustavně porušuje kázeň a činnosti ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.
 5. Děti šetří zařízení a majetek ŠD. V případě úmyslného poškození bude žádána náhrada škody.Kontakt

Telefon:
ŠD, Opavská ul. - 553 671 182
ŠD, I. - III. oddělení (Opavská ul.) - 702 127 010
ŠD, IV. oddělení (Komenského ul.) - 702 127 011

E-mail:
druzinakravare@seznam.cz

Tento web vyvinul: Jan Dorazil